OVEREENKOMST MET ADVERTEERDER

Deze overeenkomst (de "Overeenkomst") wordt gesloten door en tussen de exploitant van het netwerk van websites dat hieronder wordt vermeld (hierna het "Bedrijf") en de persoon of entiteit die deze Overeenkomst accepteert (hierna "Adverteerder") als van de vastgestelde datum waarop de aanvaarding van deze Overeenkomst plaatsvindt.

GETUIGE:

OVERWEGENDE dat het Bedrijf zich onder andere bezig kan of houdt met het leveren van online diensten waarmee Adverteerders informatie over volwassen entertainers, advertenties kunnen indienen en/of publiceren, en content op een of meer eigendom of niet eigendom, of aangesloten, via contal dan niet, websites, portalen, netwerken en andere papieren en elektronischetronic verkooppunten inclusief, maar niet beperkt tot, www.rubpage.com (gezamenlijk het “Bedrijfsnetwerk”);

OVERWEGENDE dat, als Adverteerder een individueel commercieel bedrijf is dat de eigen individuele diensten van Adverteerder wil promoten, Adverteerder dergelijke persoonlijke diensten wil promoten en adverteren door het indienen van foto's, beschrijvingen, tekst en andere conten informatie met betrekking tot Adverteerder op een of meer van de verkooppunten op het Bedrijfsnetwerk en elders, dieethvia de geclassificeerde lijsten, banners en/of links; en

OVERWEGENDE dat, als Adverteerder een rechtspersoon is, of een individueel commercieel bedrijf is dat de diensten van anderen wil promoten, Adverteerder een account bij het Bedrijf wil aanmaken om de diensten van derden te promoten door het indienen van foto's, beschrijvingen, tekst en andere conten informatie over de volwassen entertainers die de Adverteerder in dienst heeft of vertegenwoordigt voor het plaatsen op een of meer van de verkooppunten op het Bedrijfsnetwerk en elders, dieethvia de geclassificeerde lijsten, banners en/of links; en

OVERWEGENDE dat Adverteerder, onder voorbehoud van de strikte naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst door Adverteerder, de door Adverteerder geleverde afbeeldingen en contop een of meer van de verkooppunten op het Bedrijfsnetwerk te gaan of een andere dienst te gebruiken die het Bedrijf van tijd tot tijd aan Adverteerder beschikbaar kan stellen;

NU DAAROM, met inachtneming van de wederzijdse beloften en overeenkomsten hieronder conten tegen goede en waardevolle overweging, waarvan de geschiktheid en toereikendheid wordt erkend, beloven en komen de partijen, elk met de bedoeling hierbij wettelijk gebonden te zijn, het volgende overeen:

1. Aanvaarding en wijziging van deze overeenkomst

1.1 Door Adverteerder voor deze Site te worden, gaat Adverteerder akkoord met alle voorwaarden van deze Overeenkomst. Adverteerder mag niet de voorwaarden kiezen die van toepassing zijn op Adverteerder. Als Adverteerder niet akkoord gaat met alle bepalingen van deze Overeenkomst, moet Adverteerder alle toegang tot en gebruik van de Site en alle andere diensten die door het Bedrijf worden geleverd stopzetten. Niets in deze Overeenkomst is bedoeld om handhavingsrechten door derden te creëren.

1.2 Niemand is bevoegd om toegang te krijgen tot de Website of de Diensten te gebruiken, tenzij deze deze Overeenkomst heeft geaccepteerd. Een dergelijke aanvaarding hoeft niet te geschieden door middel van een fysieke handtekening, aangezien elektronischetronic acceptatie van deze Overeenkomst is wettelijk toegestaan. Adverteerder geeft aan akkoord te gaan met deze contfeitelijke overeenkomst door enige handeling te verrichten waaruit instemming daarmee blijkt. Voorbeelden van dergelijke handelingen zijn het typen van de naam van de Adverteerder in een handtekeningveld, het aanvinken van een vakje of het klikken op een knop contmet de woorden "Ik ga akkoord", "continue", of een vergelijkbare syntaxis. Adverteerder begrijpt dat dit hetzelfde rechtsgevolg heeft als het plaatsen van een fysieke handtekening door Adverteerder op een andere juridische contpraktiseren. Als Adverteerder een dergelijke handeling niet uitvoert, is Adverteerder nog steeds gebonden aan de voorwaarden van deze Overeenkomst op grond van het feit dat Adverteerder toegang heeft tot enig deel van de Website of diensten van het Bedrijf. Als Adverteerder op een link, knop of ander apparaat klikt dat aan Adverteerder is verstrekt in enig deel van de interface van de Website van het Bedrijf, dan heeft Adverteerder wettelijk ingestemd met alle algemene voorwaarden conthierin vervat. Bovendien, door de Website of diensten op welke manier dan ook te gebruiken, inclusief het uploaden van ContAls Adverteerder (zoals hieronder gedefinieerd) toegang heeft tot de Website, begrijpt en stemt de Adverteerder ermee in dat het Bedrijf dergelijk gebruik zal beschouwen als de bevestiging van de Adverteerder van de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Adverteerder van alle voorwaarden in deze Overeenkomst.

1.3 Van tijd tot tijd kan het Bedrijf deze Overeenkomst herzien. Bedrijf behoudt zich het recht voor om dit te doen, en Adverteerder stemt ermee in dat Bedrijf dit recht heeft. Adverteerder stemt ermee in dat alle wijzigingen of wijzigingen aan deze Overeenkomst van kracht en afdwingbaar zijn onmiddellijk na plaatsing en van toepassing zijn op alle conten informatie ingediend bij en/of bewaard door Bedrijf. Elke bijgewerkte of bewerkte versie vervangt alle eerdere versies onmiddellijk na het plaatsen, en de eerdere versie is van geen belangontrechtsgevolg, tenzij de herziene versie specifiek verwijst naar de vorige versie en de vorige versie of delen daarvan van kracht houdt. Als specifieke uitzondering op het voorgaande heeft geen enkele update of wijziging van deze Overeenkomst invloed op de financiële verplichtingen van de Adverteerder aan het Bedrijf, die exclusief zullen worden beheerst door de versie van deze Overeenkomst die is gepubliceerd toen de Adverteerder de C van Adverteerder plaatste.ontent. Bedrijf stemt ermee in dat als het iets in deze Overeenkomst wijzigt, Bedrijf de "laatst gewijzigde datum" bovenaan deze Overeenkomst zal wijzigen, zodat het meteen duidelijk is dat Bedrijf de Overeenkomst heeft bijgewerkt. Adverteerder stemt ermee in deze webpagina regelmatig opnieuw te bezoeken en daarbij de knop "vernieuwen" in de browser van Adverteerder te gebruiken. Adverteerder gaat ermee akkoord de datum van de laatste herziening van deze Overeenkomst te noteren. Als de "datum van de laatste wijziging" ongewijzigd blijft ten opzichte van de laatste keer dat Adverteerder deze Overeenkomst heeft bekeken, mag Adverteerder aannemen dat er niets in de Overeenkomst is gewijzigd sinds de laatste keer dat Adverteerder deze heeft gelezen. Als de “laatst gewijzigde datum” is gewijzigd, kan Adverteerder er zeker van zijn dat erething in de Overeenkomst is gewijzigd, en dat Adverteerder deze opnieuw moet beoordelen om te bepalen hoe de rechten en verantwoordelijkheden van Adverteerder door de herzieningen kunnen zijn beïnvloed. In het geval dat een rechtbank de aanvaarding van een wijziging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook niet effectief acht, zijn de partijen van plan om de meest recente, eerder aanvaarde versie van de Overeenkomst af te dwingen.

Verklaring van afstand – Door deze Overeenkomst niet periodiek te herzien om vast te stellen of een van de voorwaarden is gewijzigd, aanvaardt Adverteerder alle verantwoordelijkheid voor een dergelijke mislukking en de Adverteerder stemt ermee in dat een dergelijke mislukking neerkomt op de bevestigende verklaring van de Adverteerder van het recht van Adverteerder om de gewijzigde voorwaarden te herzien. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de verwaarlozing door de Adverteerder van de wettelijke rechten van de Adverteerder.

2. Content, betalingen, terugbetalingen en rekeningen

2.1 Detachering van Content. Onder voorbehoud van betaling van alle vergoedingen en goedkeuring door het Bedrijf van het accountregistratieverzoek van Adverteerder, kan Adverteerder advertenties indienen content voor plaatsing op het bedrijfsnetwerk. "Content' wordt gedefinieerd als een van de content, materialen, informatie, visuele afbeeldingen, foto's, video, grafische afbeeldingen, tekstmateriaal, website- en sociale-medialinks, artiestennaam (-namen), personage, persona, biografische gegevens en continformatie handelen). publicatie van Content is onderworpen aan de strikte naleving door Adverteerder van de publicatierichtlijnen van het Bedrijf, het beleid voor het beoordelen van foto's en naleving van deze Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot het volgende:

2.2 Als de Adverteerder onderworpen is aan federale en staatswetten in de Verenigde Staten, garandeert en stemt Adverteerder dat alle ContDe door Adverteerder ingediende en/of geplaatste content moet zijn geproduceerd in overeenstemming met alle toepasselijke bepalingen van de Amerikaanse wetgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot Titel 18, USC §§2256, 2257 & 2258A en volgende. en 28 CFR Part 75 en volgende, zoals gewijzigd, (“Sectie 2257”), evenals alle andere toepasselijke federale, staats-, lokale, provinciale en buitenlandse wet- of regelgeving.

2.3 Adverteerder garandeert verder en stemt ermee in dat alle ContHet door de Adverteerder ingediende en/of geposte artikel bevat geen onderwerp dat zou leiden tot Sectie 2257-verplichtingen. Als zo'n content activeert Sectie 2257, dan is Adverteerder solely verantwoordelijk voor het bijhouden van alle gegevens vereist door Sectie 2257 of zoals gevraagd door het Bedrijf. Indien het Bedrijf daarom vraagt, zal de Adverteerder het Bedrijf onmiddellijk de volledige wettelijke naam van zijn Bewaarder van de Gegevens verstrekken, het adres waar alle Sectie 2257-gegevens worden bewaard, en een kopie van alle leeftijdsgegevens en andere informatie vereist door Sectie 2257, met betrekking tot content geplaatst op een of meer verkooppunten op het Bedrijfsnetwerk. Bovendien, als de Adverteerder in een ander rechtsgebied dan de Verenigde Staten woont (het 'Buitenlandse rechtsgebied'), of C indientontAls de adverteerder uit een buitenlands rechtsgebied komt, zal de Adverteerder ook alle gegevens bijhouden die vereist kunnen zijn volgens de wetten van een dergelijk buitenlands rechtsgebied, naast alle andere verplichtingen die hieronder worden opgelegd.

2.4 Overweging: Overweging voor de instemming van Adverteerder met alle bepalingen in deze Overeenkomst is aan Adverteerder verstrekt in de vorm van het toestaan ​​van Adverteerder om gebruik te maken van het Bedrijfsnetwerk, inclusief het toestaan ​​van Adverteerder om een ​​Account op de Website aan te maken, advertenties in te dienen Conten geniet van de bijbehorende promotionele voordelen. Adverteerder erkent het bestaan ​​en de toereikendheid van overweging bij uw aanvaarding van deze Overeenkomst.

2.5 Advertentiekosten: Om diensten op de Website te promoten, moet de Adverteerder een of meer advertentieaanbiedingen van het Bedrijf selecteren. De tarieven die aan de verschillende aanbiedingen zijn gekoppeld, worden, zodra ze zijn geselecteerd, prominent weergegeven op het moment van aankoop. Dergelijke tarieven kunnen te allen tijde naar goeddunken van het Bedrijf worden gewijzigd. De kosten die gepaard gaan met het plaatsen van advertenties en andere diensten worden duidelijk beschreven op de Website en hierin door verwijzing opgenomen.

2.6 Adverteerder draagt ​​volledige en sole verantwoordelijkheid voor de productie, publicatie en plaatsing van de Content. Adverteerder zal Bedrijf binnen één (1) werkdag na eerste plaatsing op de hoogte stellen van eventuele correcties, wijzigingen of verwijderingen die daarvoor nodig zijn. Het Bedrijf biedt geen restituties of tegoeden (waaronder tegoeden, aanpassingen, coupons en dergelijke) en kan door Adverteerder ook niet worden verwacht.

(a) Bedrijf geeft geen restitutie, Bedrijf, naar zijn solzal naar eigen goeddunken (i) geen krediet teruggeven op een creditcard of bankpas die is gebruikt om voor de advertentieservice te betalen; zal (ii) geen restitutiecheque uitgeven die niet zal worden verzonden naar het huidige geregistreerde adres zoals weergegeven in het account van de Adverteerder. Voor zover het Bedrijf een tegoed verstrekt of op het account van de Adverteerder boekt of in het verleden een tegoed heeft verstrekt, moet dit tegoed in elk geval niet later worden gebruikt dan 1) honderdtachtig (180) dagen nadat het geplaatst op het account van de Adverteerder; 2) voorafgaand aan de beëindiging van deze Overeenkomst; of honderdtachtig (180) dagen vanaf de Ingangsdatum van deze Overeenkomst, afhankelijk van wat zich het laatst voordoet. Anders wordt het tegoed geannuleerd en verbeurd en wordt er geen vervanging verstrekt. Eventuele te veel betaalde bedragen worden geboekt als een tegoed en worden afgehandeld in overeenstemming met deze paragraaf.

(b) Adverteerder draagt ​​volledige en sole verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat elke betaling correct en adequaat wordt gemarkeerd, zodat het Bedrijf een dergelijke betaling kan toepassen op het account en de advertentie van de Adverteerder. Adverteerder moet conthet Bedrijf onmiddellijk handelen als Adverteerder van mening is dat de betaling van een dergelijke Adverteerder niet correct is toegepast. Als het Bedrijf een betaling niet binnen negentig (90) dagen na ontvangst kan toepassen, wordt een dergelijke betaling verbeurd verklaard, wordt het eigendom van het Bedrijf en wordt deze niet terugbetaald.

(c) Als de partijen overeenkomen dat Adverteerder zal betalen voor advertenties op basis van een variabel vergoedingsmodel, zoals vertoningen, klikken, exposure, conversies en dergelijke (bijv. banneradvertenties), moet Adverteerder het Bedrijf een niet-restitueerbare provisie betalen in voorschot. Aan het einde van een verslagperiode, zoals bepaald door het Bedrijf in zijn solNaar eigen goeddunken zal het Bedrijf de Adverteerder een rapport voorleggen waarin de berekening van de advertentievergoeding wordt gedocumenteerd en deze vergoeding wordt in mindering gebracht op het voorschotbedrag. De gegevens, bestanden, statistieken en rapporten van het bedrijf vormen de enige basis voor de berekening van de advertentiekosten en zijn niet onderworpen aan audits. Alle vragen met betrekking tot een dergelijke berekening moeten worden ingediend binnen vijf (5) werkdagen nadat het Bedrijf het rapport bij de Adverteerder heeft ingediend, anders wordt een dergelijke vergoedingsberekening als definitief beschouwd. De partijen erkennen en zijn het erover eens dat een variabel vergoedingsmodel zoals hierboven beschreven een gangbare m . isethod voor het berekenen van advertentiekosten tussen onafhankelijke internetbedrijven en betekent niet en impliceert niet dat Bedrijf eigenaar is van, controllen, of enige invloed heeft op de activiteiten van Adverteerder. Adverteerder heeft sole en volledig eigendom en control over zijn bedrijf.

(d) Adverteerder erkent en stemt ermee in dat de financiële instelling of leverancier van de Adverteerder een vergoeding kan opleggen aan Adverteerder als gevolg van het feit dat Adverteerder zijn advertentie- of servicekosten aan het Bedrijf betaalt met behulp van een dergelijke financiële instelling of verkoper's creditcard/betaalkaart of andere betalingsmethode.ethaf. Adverteerder begrijpt dat het Bedrijf gebruik kan maken van binnenlandse en/of internationale verwerking door verkopers en dat als zodanig aanvullende internationale kosten kunnen worden berekend. Adverteerder wordt geadviseerd om dergelijke kosten van tevoren te begrijpen, net als Adverteerder solverantwoordelijk voor de betaling van dergelijke vergoedingen, en houd rekening met dergelijke vergoedingen bij het kiezen van een betaling method en specifieke creditcard/betaalpas, aangezien de kosten variëren.

2.7 Naast het zijn solely verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle Content ingediend bij het Bedrijfsnetwerk, is Adverteerder ook solely aansprakelijk voor eventuele content toegankelijk via elke link die Adverteerder opneemt als onderdeel van Adverteerders Conten voor eventuele technische storingen, fouten of andere problemen veroorzaakt door een dergelijke link. Adverteerder vrijwaart en houdt het Bedrijf specifiek (dat wil zeggen het Bedrijf, zijn eigenaren, functionarissen en directeuren, opvolgers, rechtverkrijgenden, advocaten, gelieerde ondernemingen, agenten en licentiehouders, en, in alle gevallen, hun respectievelijke eigenaren, functionarissen en directeuren, opvolgers, rechtverkrijgenden, gelieerde ondernemingen, agenten en licentiehouders) onschadelijk voor alle vorderingen, schulden of beschuldigingen met betrekking tot een site die door de Adverteerder is gekoppeld aan een of meer verkooppunten op het Bedrijfsnetwerk.

2.8 Adverteerder is solely verantwoordelijk voor elke Contingediend bij Bedrijf, door Adverteerder of namens Adverteerder door derden (zoals fotografen of andere afgevaardigden van Adverteerder) en alle bepalingen van deze Overeenkomst zijn van toepassing op dergelijke Content. Adverteerder garandeert en verklaart dat hij eigenaar is en behoudt, of heeft verkregen van de Content eigenaar, alle benodigde rechten om alle C . weer te gevenontingediend bij het Bedrijf in overeenstemming met deze Overeenkomst, inclusief, maar niet beperkt tot, alle noodzakelijke modelvrijgaven, copyrightlicenties, handelsmerklicenties, toewijzingen, publiciteitsrechten en dergelijke. Adverteerder vrijwaart en stelt het Bedrijf specifiek schadeloos voor alle vorderingen, schulden of beschuldigingen met betrekking tot enige Contdie het indient en/of plaatst op grond van deze Overeenkomst.

2.9 Voorafgaand aan het indienen van een ContVoor publicatie moet de Adverteerder een advertentieaccount (“Account”) bij het Bedrijf aanmaken, waarvoor specifieke registratie-, identificatie- en betalingsinformatie vereist is, naar goeddunken van het Bedrijf. Adverteerder garandeert en verklaart dat alle informatie die wordt verstrekt in verband met registratie voor een Account waar en correct is. Het is Adverteerder toegestaan ​​om slechts één (1) Account aan te maken, en overdracht of verkoop hiervan is verboden. Registratie voor een Account kan op elk moment worden geweigerd, opgeschort of ingetrokken door het Bedrijf, naar goeddunken van het Bedrijf, als de Adverteerder niet voldoet aan of voldoet aan de publicatierichtlijnen van het Bedrijf, kwaliteitsborgingsevaluatie, antifraudebeleid of klantauthenticatie pogingen. Adverteerders die zijn afgewezen, geschorst, geweigerd of verbannen om een ​​account aan te maken, mogen niet proberen een ander account te registreren met dezelfde of andere registratie-informatie. Dergelijke pogingen tot ontwijking worden als frauduleus en onwettig beschouwd.

2.10 Adverteerder mag geen Account aanmaken als toegang tot de Website of zijn diensten in strijd zou zijn met de wetten van de jurisdictie van Adverteerder.

2.11 Adverteerder is verantwoordelijk voor al het gebruik en/of alle activiteiten die worden uitgevoerd via het Account van Adverteerder,ether of niet geautoriseerd door Adverteerder. Adverteerder stemt ermee in het Bedrijf onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofde toegang tot of gebruik van het Account van Adverteerder.

2.12 Het Bedrijf wijst elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit frauduleuze toegang tot en/of gebruik van de Website via het Account van de Adverteerder.

2.13 Adverteerder kan online toegang krijgen tot zijn Account. Adverteerder erkent en stemt ermee in dat een dergelijk account mag worden gebruikt solely om de doeleinden uiteengezet in deze Overeenkomst mogelijk te maken, inclusief elk gebruik dat nodig is om de bedoeling ervan te verwezenlijken. Adverteerder zal zijn accountwachtwoord en andere inloggegevens beschermen in overeenstemming met de industrienormen, en zal dergelijke informatie niet delen met derden. Adverteerder blijft solely verantwoordelijk en aansprakelijk voor de Contop een dergelijk account, ongeacht eventuele hulp die het bedrijf de adverteerder kan bieden met betrekking tot een dergelijk account (bijv. het laden of overdragen van Contop het account) zoals toegestaan ​​onder deze Overeenkomst.

2.14 Privacy/gegevensverzameling.

(a) Adverteerder erkent en stemt ermee in dat Bedrijf cookies, browsermogelijkheden, webbakens, functies en functionaliteiten, trackingservices en andere technologie gebruikt om informatie over Adverteerder te verzamelen om de ervaring van Adverteerder op de sites te verbeteren. Het verzamelen van deze gegevens is bedoeld om de sitenavigatie te verbeteren; bijhouden van voorkeuren; algemene interne en gebruikerswebanalyserapporten verstrekken; onderzoek doen; en helpen bij het identificeren van mogelijke frauduleuze activiteiten. De verzamelde informatie omvat, maar is niet beperkt tot, het IP-adres van de Adverteerder, het apparaat, transactiegegevens, browserinformatie, geografische locatie, de ongewijzigde afbeeldingen/foto's van de wazige afbeeldingen/foto's die Adverteerder kan indienen en andere sessiegegevens (gezamenlijk, " passieve gegevens").

(b) Adverteerder erkent en stemt ermee in dat Adverteerder, om zaken te kunnen doen, persoonlijke informatie moet overdragen, waaronder account- en adverteerderinformatie, betalingsinformatie zoals creditcard- of bankpasgegevens, identificatiegegevens, persoonlijke identificatiedocumenten zoals zoals overheidsidentificatiekaarten en andere verificatiedocumenten, authenticatie- of andere foto's en/of andere leeftijdsverificatiedocumentatie en materialen van de accounteigenaar of de personen afgebeeld in de Content. Bovendien erkent en stemt Adverteerder ermee in dat Bedrijf alle interacties met Adverteerder (bijv. telefoon, livechat, e-mail, internet, enz.) mag opnemen en opslaan. Alle bovengenoemde categorieën van informatie, gegevens en materialen worden hierin "Actieve gegevens" genoemd.

(c) Adverteerder stemt volledig en bewust uitdrukkelijk in met de ontvangst en verwerking door het Bedrijf van de passieve gegevens en de actieve gegevens (together, "Bedrijfsgegevens"), ongeacht wanneer of onder welke overeenkomst deze aan het Bedrijf zijn verstrekt. Het Bedrijf stemt ermee in dat het de Bedrijfsgegevens zal verwerken volgens commercieel redelijke normen. Verder heeft het Bedrijf de uitdrukkelijke toestemming van de Adverteerder (zonder enige aanvullende toestemming) om de Bedrijfsgegevens te gebruiken en te onderhouden zoals het goeddunkt, en om een ​​deel of alles ervan te verstrekken aan een wetshandhavingsinstantie, of in reactie op een dagvaarding of andere administratieve, regelgevende of juridische procedure of verplichting, inclusief, maar niet beperkt tot, aan een derde partij om Bedrijf, Adverteerder of het grote publiek te beschermen en/of om deze te verstrekken aan een derde partij en alle voorgangers, opvolgers en rechtverkrijgenden in het geval Bedrijf, zijn activa, of alle of vrijwel al haar activa, worden verworven bij een verkoop, fusie of andere reorganisatie van de onderneming, of in geval van faillissement, insolvoogdij, of surseance van betaling. Als het bedrijf zich onderschrijftonthaar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst handelt, verkoopt of overdraagt ​​aan een niet-gouvernementele entiteit, zal zij dit alleen doen als die entiteit ermee instemt commercieel redelijke normen te gebruiken om dergelijke Bedrijfsgegevens te beschermen. Adverteerder begrijpt dat indien een (al dan niet overheids) subcontractor, koper of overnemer zijn verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming niet nakomt. Het bedrijf is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk jegens de adverteerder voor de uitvoering van de subcontracer.

(d) Adverteerder stemt er uitdrukkelijk mee in dat Bedrijf de Bedrijfsgegevens mag zoeken, vergelijken en verifiëren met alle toepasselijke bronnen, zoals overheidsdatabases en tools en software van derden, en met betrekking tot krediet-, debet-, cadeau- of andere betaalkaartinformatie heeft Bedrijf De uitdrukkelijke toestemming van de Adverteerder om een ​​PCI-compatibele externe leverancier te gebruiken voor het opslaan en verwerken van betaalkaarten zoals creditcards, betaalpassen en cadeaubonnen.

3. Toekenning van licentierechten.

3.1 Adverteerder verleent Bedrijf hierbij, samen met zijn opvolgers en rechtverkrijgenden, een wereldwijde, niet-exclusieve, eeuwigdurende, royaltyvrije licentie om te gebruiken, weer te geven, te kopiëren, te publiceren, te posten, tentoon te stellen, uit te zenden, te communiceren, uit te voeren, te distribueren en te verspreiden C . van de adverteerderontop het Bedrijfsnetwerk en/of om een ​​dergelijke Adverteerder op te nemen Contin welke vorm, medium of technologie dan ook die nu bekend is of later is ontwikkeld. De licentie die door de Adverteerder aan het Bedrijf is verleend, staat publicatie van Adverteerder Content op andere websites van derden die het Bedrijf zullen helpen om meer kijkers de C . van de Adverteerder te laten zienontent, met inbegrip van afgeleide werken gebaseerd op, of compilaties, met inbegrip van dergelijke Content, voor de doeleinden uiteengezet in deze Overeenkomst, inclusief elk gebruik dat nodig is om de bedoeling ervan te verwezenlijken. Adverteerder verleent Bedrijf hierbij het recht, in sole discretie te verwerken en/of wijzigingen aan te brengen, zoals verwijderingen in de Content om voor dergelijke Contom te voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften (gezamenlijk "Wetten") en het bedrijfsbeleid en -procedures, en om inbreuk op intellectueel eigendom (bijv. auteursrecht) van derden te ontmoedigen. In het bijzonder stemt Adverteerder ermee in dat Bedrijf een “RubPage” merkwatermerk op foto's die door Adverteerder bij Bedrijf zijn ingediend voor weergave op de websites van Bedrijf. De adverteerder begrijpt ook en stemt hierbij in en stemt ermee in dat het Bedrijf C . kan inschakelenonten laat kijkers, websitegebruikers en anderen toe om opmerkingen, beoordelingen, recensies en dergelijke (gezamenlijk "Kijkersopmerkingen") over een dergelijke Adverteerder te maken en/of te plaatsen op een of meer eigen of gelieerde websites. Adverteerder vrijwaart de Bedrijfsgroep uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit de Kijkerscommentaren of het gebruik door het Bedrijf van de Content, inclusief, maar niet beperkt tot, aansprakelijkheid die voortvloeit uit enige vervaging, vervorming, wijziging, watermerken of optische illusie die kan optreden.

3.2 Niettegenstaande enige bepaling hieronder bij de contHet Bedrijf is niet verplicht om de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van de Adverteerder af te dwingen die verband houden met de Content ingediend en/of gepost. Adverteerder erkent dat diefstal van intellectueel eigendom veel voorkomt op internet en dat Content kan worden gestolen, gekopieerd of op een andere manier worden geschonden door derden waarover het Bedrijf geen control. Indien een dergelijke inbreuk zich voordoet, draagt ​​de Adverteerder de: sole verplichting om de intellectuele eigendomsrechten van Adverteerder af te dwingen, indien hij dit wenst. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om zijn eigen auteursrechten, licentierechten en andere intellectuele eigendomsrechten in verband met het Bedrijfsnetwerk en gerelateerde werken af ​​te dwingen. Adverteerder zal te allen tijde redelijkerwijs samenwerken met het Bedrijf en zijn raadslieden met betrekking tot een vermoedelijke inbreuk of een rechtszaak wegens inbreuk, inclusief, maar niet beperkt tot, het getuigen en door het beschikbaar stellen van documenten, papieren, informatie en dergelijke wanneer redelijkerwijs verzocht door Bedrijf.

3.3 Privacy-/beveiligingswaarschuwing: houd er rekening mee dat hoewel het bedrijf redelijke inspanningen levert om persoonlijke informatie of privégegevens die adverteerders aan het bedrijf verstrekken te beschermen, geen enkele website of server immuun is voor hacking of andere inbreuken op beveiligingsprotocollen, wat kan leiden tot onrechtmatige openbare vrijgave van dergelijke informatie en gegevens. Dergelijke acties kunnen leiden tot vernedering, mentale / emotionele stress, identiteitsdiefstal en andere aanzienlijke schade. Adverteerder erkent daarom en stemt ermee in dat Bedrijf niet aansprakelijk is voor het vrijgeven van privé-informatie, persoonlijke gegevens of Conten Adverteerder vrijwaart het Bedrijf hierbij van alle aansprakelijkheid en claims die daarmee verband houden. Adverteerder erkent verder en stemt ermee in dat de Website een op volwassenen gerichte reclamebestemming is met een erotisch thema die door gebruikers over de hele wereld kan worden bezocht. Adverteerder begrijpt daarom dat al het materiaal dat op de Website wordt ingediend, kan worden bekeken door huidige en/of voormalige vrienden, familie, collega's, medewerkers, werkgevers en kennissen.

3.4 Bedrijf is niet verplicht of verplicht om Adverteerder enige geldelijke vergoeding te betalen voor de licentierechten die Adverteerder op grond hiervan aan Bedrijf heeft verleend, en Adverteerder stemt ermee in dat de indiening en/of plaatsing van de Contop een of meer van de verkooppunten op het Bedrijfsnetwerk vormen een voldoende en voldoende tegenprestatie voor het verlenen van genoemde rechten.

3.5 De ​​duur van de licentierechten die hieronder door Adverteerder aan Bedrijf worden verleend, is voor een onbeperkte periode, behalve dat genoemde licentierechten door Adverteerder kunnen worden beëindigd door de Overeenkomst op grond van artikel 8.10 te beëindigen. Adverteerder erkent dat het stopzetten van de betaling voor hun advertenties of het niet verlengen van advertenties bij het Bedrijf geen beëindiging van licentierechten of deze Overeenkomst inhoudt. Na effectieve beëindiging van licentierechten door Adverteerder, zal Bedrijf alle Contvanuit het bedrijfsnetwerk. Het bedrijf is niet verplicht om Contaan Adverteerder die Adverteerder bij Bedrijf heeft ingediend. Niettegenstaande iets aan de contDe adverteerder erkent dat alle Content kan voor onbepaalde tijd worden bewaard door het Bedrijf, of haar voorgangers, agenten, bestuurders, aandeelhouders, gelieerde ondernemingen, opvolgers en rechtverkrijgenden voor archivering, contfeitelijke en/of juridische doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot, de publicatie van een gearchiveerd gedeelte van advertenties, of een profielgedeelte van adverteerders, op haar website, een verkoop van het bedrijf of alle of vrijwel al zijn activa, en/of faillissement , surseance van betaling, of insolvennootschap van de vennootschap.

3.6 Alle licentierechten die hieronder aan het Bedrijf worden verleend, zijn royaltyvrij, volledig toewijsbaar, overdraagbaar en in sublicentie te geven door het Bedrijf, in zijn sole discretie.

3.7 Adverteerder kan een derde partij aanwijzen om namens Adverteerder op te treden door een Adverteerdersdelegatieovereenkomst uit te voeren. Adverteerder erkent dat Adverteerder volledig verantwoordelijk is voor de handelingen van een aangewezen derde partij die namens Adverteerder optreedt, met of zonder toestemming van Adverteerder. Adverteerder erkent dat uitvoering van een Adverteerdersdelegatieovereenkomst Adverteerder niet ontheft van de voorwaarden van deze Overeenkomst en een dergelijke Adverteerder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle handelingen van een gemachtigde.

3.8 Deze Overeenkomst vormt geen licentie voor Adverteerder om de handelsnamen, dienstmerken of andere handelsinsignes van het Bedrijf te gebruiken die eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven door het Bedrijf, inclusief maar niet beperkt tot "RUBPAGE”, “RUB PAGE” en elke term contbeschermde handelsmerken, dienstmerken of handelsnamen van het bedrijf. Elk gebruik van handelsnamen, dienstmerken of andere handelsinsignes van het Bedrijf of de licentiegevers van het Bedrijf is ten strengste verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Het is Adverteerder met name niet toegestaan ​​om een ​​Uniform Resource Locator (URL) of World Wide Web-adres te registreren dat conteen van de handelsmerken of URL's van het Bedrijf of de licentiegevers van het Bedrijf of dat contin termen die verwarrend veel lijken op de handelsmerken of URL's van het bedrijf.

3.9 Niettegenstaande iets hierin aan de contHet Bedrijf verleent hierbij aan Adverteerder een wereldwijde, royaltyvrije licentie voor het gebruiken, kopiëren en openbaar weergeven van de RUBPAGE collectief lidmaatschapsmerk op een manier die onderhevig is aan voortdurende goedkeuring door het Bedrijf. Deze licentie verleend in deze sectie zal conttotdat de eerste van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt: (a) Adverteerder voldoet niet aan de kwalificaties die door het Bedrijf zijn vastgesteld als voorwaarde om het merk te gebruiken; of, (b) Bedrijf deze licentie beëindigt in zijn sole discretie door en na kennisgeving aan Adverteerder. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om een ​​royalty- of andere vergoedingsvereiste te implementeren voor de continuering van de hieronder verleende rechten.

4. Verklaringen, garanties, convenanten en vrijwaring door Adverteerder. Adverteerder vertegenwoordigt, garandeert en verbindt zich hierbij aan het Bedrijf als volgt:

4.1 Die Adverteerder bezit of bezit de wettelijke bevoegdheid om licentierechten, intellectuele eigendomsrechten, andere wettelijke of billijke rechten die nodig of vereist zijn om het plaatsen van de C toe te staan, over te dragen of aan het Bedrijf te verlenen.onttoegang tot een of meer verkooppunten op het bedrijfsnetwerk, inclusief maar niet beperkt tot alle auteursrechten, handelsmerkrechten, handelsrechten, handelsnaamvrijgaven en modelvrijgaven van alle personen die voorkomen in genoemde Contvoldoende om het legale gebruik van hun namen en gelijkenis, persona en/of personage(s) toe te staan, inclusief maar niet beperkt tot het vrijgeven van alle noodzakelijke rechten op publiciteit, commerciële exploitatie en privacy.

4.2 Die Adverteerder heeft geen andere overeenkomsten, verplichtingen, toezeggingen of juridische bezwaren gemaakt die de rechten en licentie die Adverteerder op grond van deze Overeenkomst aan Bedrijf heeft verleend, zouden kunnen voorkomen of belemmeren of die Bedrijf zouden kunnen beletten om vrijelijk gebruik te maken van de Contzoals bepaald in deze Overeenkomst.

4.3 Dat de Content is volledig origineel en is niet geheel of gedeeltelijk gekopieerd van ander werk, advertenties, afbeeldingen of bronnen van derden die geen eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de Adverteerder. De visuele beelden contgewonnen in de Content zijn noch nep noch "stock" fotografie, en dat elke foto van een persoon afgebeeld in de Content is een waarheidsgetrouwe en nauwkeurige weergave van de afgebeelde persoon en is beschikbaar voor alle geadverteerde diensten.

4.4 Dat alle personen afgebeeld in een afbeelding in de Conten die Adverteerder aan het Bedrijf heeft verstrekt, waren instemmende volwassenen ouder dan achttien (18) jaar (of ouder, als de volwassen status hoger is dan 18 jaar in het rechtsgebied waar de personen werden gefotografeerd), op het moment dat de genoemde personen werden gefotografeerd in verband met de creatie of productie van de Content.

4.5 Dat, als Adverteerder het Account van Adverteerder gebruikt om Content met betrekking tot derden, dat alle foto's van personen contgewonnen in de ContDit zijn foto's van een volwassen entertainer die de Adverteerder momenteel in dienst heeft en/of vertegenwoordigt. Indien een dergelijke persoon niet langer verbonden is met het Agentschap, zal het Agentschap het Bedrijf hiervan binnen één werkdag op de hoogte stellen en zal het dergelijke wijzigingen aanbrengen in alle geplaatste C.ontom een ​​dergelijke verandering in de vereniging weer te geven. Het Agentschap verklaart verder dat de persoon die deze Overeenkomst ondertekent, persoonlijk de documenten voor leeftijdsverificatie heeft bekeken om te bevestigen dat de persoon afgebeeld in een Content ingediend bij het Bedrijf is ouder dan de wettelijke meerderjarigheid in het rechtsgebied waar de Content is gemaakt.

4.6 RubPage heeft een nultolerantiebeleid ten aanzien van mensenhandel, uitbuiting van minderjarigen, prostitutie en ander onwettig gedrag. We werken samen met wetshandhavingsinstanties, volgens een passend proces, zoals een dagvaarding, bij het onderzoeken van criminele activiteiten. RubPage heeft een nultolerantiebeleid ten aanzien van mensenhandel, uitbuiting van minderjarigen, prostitutie en ander onwettig gedrag. We werken samen met wetshandhavingsinstanties, in overeenstemming met een passend proces, zoals een dagvaarding, bij het onderzoeken van criminele activiteiten. Advertenties die ons nultolerantiebeleid schenden, worden afgewezen en het indienen van dergelijke advertenties voor publicatie kan leiden tot een verwijzing naar de politie en onmiddellijke sluiting van het account.

4.7 Dat elke Adverteerder die C . indientontent die verwijst naar of een bedrijfslocatie of locatie weergeeft, heeft toestemming van het betreffende bedrijf of locatie om dergelijke C te publicerenontent, en dat dergelijke Content schendt de intellectuele eigendomsrechten van het afgebeelde bedrijf of de locatie niet.

4.8 Dat de Zakelijke Gegevens Adverteerder aan Bedrijf heeft gepresenteerd geldig, authentiek en echt is; dat de Adverteerder alle benodigde rechten heeft om de Bedrijfsgegevens te gebruiken en aan Bedrijf te presenteren; dat de informatie contdaarin vermeld is waar en nauwkeurig; en dat alle documentatie die wordt gebruikt voor identificatie van Adverteerders documentatie is die is uitgegeven door de autoriteit van een geschikte en geldige overheidsinstantie van de persoon wiens naam op de documentatie staat.

4.9 Die Adverteerder heeft en onderhoudt geldige, authentieke en echte documentatie van de persoon (personen) afgebeeld in de Content dat Adverteerder op verzoek aan Bedrijf heeft voorgelegd, waaruit blijkt dat dergelijke personen meerderjarig zijn dan achttien (18) jaar oud (of ouder, indien de volwassenstatus hoger is dan 18 jaar in het rechtsgebied waar de personen werden gefotografeerd) wanneer de Conten die zulke personen afbeeldt, is gemaakt. Adverteerder erkent dat dergelijke documentatie bewijs bevat van de productiedatum van een afbeelding.

4.10 Dat er geen aanspraak is gemaakt op Adverteerder met betrekking tot de Contal dan niet anderszins, en dat Adverteerder niet weet dat de Content de intellectuele eigendomsrechten schendt of de rechten schendt op enig ander werk en/of van welke persoon, film of onderneming dan ook.

4.11 Dat alle verplichtingen met betrekking tot de Content, inclusief, maar niet beperkt tot, alle salarissen, royalty's, huidige en toekomstige licentievergoedingen, servicekosten en dergelijke, indien van toepassing, tot nu toe volledig zijn betaald.

4.12 Dat de Content: (a) is niet illegaal of contrary aan de wet; (b) geen illegale activiteiten promoot of linkt naar websites of sociale media die illegale activiteiten promoten; (c) geen geweld promoot of ernaar linkt contrary aan de wet; (d) niet intimiderend, lasterlijk, hatelijk, beledigend, lasterlijk of obsceen is; (e) niet linkt naar websites die contain contdie onwettig, lasterlijk, hatelijk, beledigend, lasterlijk of obsceen is; (f) geen afbeeldingen van feitelijke of gesimuleerde seksuele activiteit bevat; (g) de geslachtsdelen of de schaamstreek niet tonen; (h) op geen enkel moment het onderwerp is geweest van enige vervolging, onderzoek of civiele actie door een partij of overheidsinstantie. Bedrijf behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om C . te verwijderen, te verwijderen of te weigeren te publicerenonten die zij meent onwettig, obsceen, aanstootgevend of in strijd met deze Overeenkomst of haar beleid en procedures te zijn. Adverteerder doet afstand van alle claims met betrekking tot een dergelijke verwijdering.

4.13 Dat niets in de Conteen aanbod vormt of suggereert om deel te nemen aan onwettig gedrag of gedrag, a soluitnodiging of bijeenkomst om deel te nemen aan onwettig gedrag of gedrag, of een communicatie met betrekking tot onwettig gedrag of gedrag van welke aard dan ook, in alle gevallen, met betrekking tot alle toepasselijke wetten. dergelijke ContHet is ten strengste verboden en het plaatsen ervan zal resulteren in beëindiging van het account van de Adverteerder bij het Bedrijf.

4.14 Dat als Adverteerder een bedrijf voert dat wordt beschreven of vermeld in de Contdoor Adverteerder aan Bedrijf is ingediend of die zich op de website van Adverteerder of op de eigen sociale netwerksite van Adverteerder bevindt, dat genoemd bedrijf voldoet aan alle toepasselijke Wetten, en dat Adverteerder alle benodigde licenties, vergunningen en autorisaties heeft verkregen om deel te nemen aan dergelijke activiteiten van alle toepasselijke agentschappen en autoriteiten.

4.15 Die Adverteerder heeft gelezen, begrijpt, stemt ermee in en zal zich volledig houden aan het op dat moment geldende beleid, verklaringen en andere operationele procedures van het Bedrijf zoals deze worden weergegeven op www.rubpage. Com.

4.16 Die Adverteerder zal de Bedrijfsgroep verdedigen, schadeloos stellen en vrijwaren van en tegen elke actie, rechtszaak, claim, vonnissen, boetes, verliezen, schade, kosten, aanklachten, inclusief redelijke advocaatkosten, en andere verliezen die kunnen worden verkregen of opgelegd vanwege de schending van enige verklaring, garantie, convenant of overeenkomst of verkeerde voorstelling door Adverteerder hieronder of enige claim dat een van de Content door Adverteerder aan Bedrijf ingediend of door Adverteerder geplaatst, maakt inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een derde partij vanwege het gebruik van de Contdoor Bedrijf ingevoerd. Adverteerder stemt er verder mee in het Bedrijf te vergoeden voor alle kosten, inclusief advocaatkosten, die het maakt bij het reageren op dagvaardingen, ontdekkingsverzoeken, gerechtelijke bevelen, wetshandhavingsverzoeken of andere juridische procedures waarbij Adverteerder betrokken is.

4.17 De indiening van een C . door die AdverteerderontEen inbreuk die de vereisten uiteengezet in deze Overeenkomst schendt, kan een wezenlijke schending van deze Overeenkomst vormen, waardoor het Bedrijf deze onmiddellijk kan beëindigen.

5. Beperking van aansprakelijkheid voor ingediende Content

5.1 Adverteerder stemt ermee in dat de Company Group op geen enkele manier of in welke mate dan ook verantwoordelijk of aansprakelijk is voor verlies of schade aan enige Content geleverd of ingediend door Adverteerder aan Bedrijf. Allemaal Conten is onderworpen aan het bedrijfsbeleid inzake het bewaren van gegevens en ander gerelateerd beleid. Adverteerder erkent uitdrukkelijk dat Adverteerder alleen exemplaren van de Contaan het Bedrijf, en dat Bedrijf is niet verplicht om reservekopieën van enige Content ingediend door Adverteerder of retour Contnaar de Adverteerder gaan.

5.2 Adverteerder stemt ermee in dat het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het handelen of nalaten van gebruikers die contAdverteerder te handelen of de websites van Adverteerder te bezoeken via het Bedrijfsnetwerk of anderszins (“Verkeer”). Dergelijk verkeer komt AS-IS zonder enige garantie van welke aard dan ookethexpliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of kwaliteit. Het is de verantwoordelijkheid van de Adverteerder om ervoor te zorgen dat dergelijk verkeer instemt met de algemene voorwaarden van de Adverteerder en als dergelijk verkeer dergelijke algemene voorwaarden schendt, stemt de Adverteerder ermee in de Bedrijfsgroep niet aansprakelijk of verantwoordelijk te houden.

5.3 Adverteerder stemt ermee in dat het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de acties van een persoon die reageert op een advertentie of Adverteerder Content gepost op het bedrijfsnetwerk. Adverteerder vrijwaart Bedrijf specifiek van alle claims die voortvloeien uit persoonlijk letsel, geestelijk leed, schade aan eigendommen, verlies van mensenlevens, verlies van vrijheid, letsel, ziekte, zwangerschap of andere schade/verliezen die Adverteerder heeft opgelopen als gevolg van interacties met derden voortkomend uit Content gepost op het bedrijfsnetwerk.

6. Vrijwaring van garanties/aanname van risico; Beperking van verplichtingen.

6.1 AFWIJZING VAN GARANTIES/AANVAARDING VAN HET RISICO. ADVERTEERDER STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT HET GEBRUIK VAN DE ADVERTEERDER VAN DE DIENSTEN DIE DOOR HET BEDRIJF GELEVERD WORDT IN HUIS VAN ADVERTEERDER SOLE EN EXCLUSIEF RISICO. DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS, MET ALLE FOUTEN" EN "ZOALS BESCHIKBAAR". HET BEDRIJF WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD AF,ETHER EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, KWALITEIT, TITEL EN NIET-INBREUK, VOOR ZOVER MAXIMAAL DOOR DE WET GELEVERD. HET BEDRIJF GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE SERVICES VOLDOEN AAN DE VEREISTEN VAN DE ADVERTEERDER, OF DAT DE SERVICES ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTVRIJ ZULLEN ZIJN; NOCH GEEFT HET BEDRIJF ENIGE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, DE KIJKERS OF GEBRUIKERS VAN HAAR WEBSITES, HET VERKEER, OF MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIGE INFORMATIE VERKREGEN VIA DE DIENSTEN IN ENIGE SOFTWARE, HARDWARE OF DIENSTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. DE ADVERTEERDER BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT ELK GEBRUIK DIE HIJ MAAKT VAN MATERIAAL EN/OF GEGEVENS DOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, OP EIGEN EIGEN BEOORDELING EN RISICO VAN DE ADVERTEERDER IS, EN DAT DE ADVERTEERDER ZAL ZIJN SOLALLEEN VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN HET COMPUTERSYSTEEM OF GEGEVENSVERLIES DAT VOORTVLOEIT UIT HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL EN/OF GEGEVENS. BOVENDIEN STEMT DE ADVERTEERDER ER OOK ER OOK IN OVER DAT ALLE INFORMATIEVE ARTIKELEN, ADVERTENTIES OF ADVERTENTIES VAN ADVIES (DE HIERIN ALS "ARTIKELEN GEZAMENLIJK WORDEN GENOEMD") DIE ER WEL IN HET BEDRIJFSNETWERK WORDEN GEVESTIGD, NIET BEDOELD ZIJN ALS PROFESSIONELE ADVERTENTIES OF L SOLELY WEERSPIEGELT DE MENINGEN VAN DE AUTEURS VAN ARTIKELEN. DE ADVERTEERDER STEMT HIERBIJ IN DAT ENIG VERTROUWEN OP ARTIKELEN SOLHET BESLUIT VAN EEN ADVERTEERDER EN DE ADVERTEERDER STEMT VERDER IN OM AF TE ZIEN VAN AANSPRAKELIJKHEIDSRECHTEN DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT HET BESLUIT VAN DE ADVERTEERDER OM ELK ADVIES OP TE VOLGEN DAT KAN ZIJNONTIN ALLE ARTIKELEN.

6.2 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. DE ADVERTEERDER BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, DE BEDRIJFSGROEP IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZAL ZIJN VOOR ENIGE SCHADE AAN DE ADVERTEERDER OF ENIGE PERSOON OF ENTITEIT DIE RECHTEN AANLEIDT DOOR BEDRIJFSWINST, ONDERBREKING VAN HET BEDRIJF, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE EN ANDERE SPECIALE, VOORBEELDIGE, BEPAALDE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF ENIGE ANDERE MINDERLIJKE VERLIES) IN VERBAND MET, GEBASEERD OP OF VOORTVLOEIEND UIT DEZE DIENSTVERLIES VERTROUWEN OP DE ARTIKELEN DIE OP HET BEDRIJFSNETWERK WORDEN GEPLAATST, OF HET GEBRUIK VAN SOFTWARE, HARDWARE OF TELECOMMUNICATIEFACILITEITEN DOOR HET BEDRIJF BIJ HET VERLENEN VAN DIENSTEN AAN ADVERTEERDER, ZELFS ALS HET BEDRIJF IS GEADVISEERD, ANDERE REDEN HAD KUNNEN WETEN SCHADE. DE ADVERTEERDER ERKENT DAT DE VOORGAANDE ZIN EEN GENFORMEERDE, VRIJWILLIGE TOEDIENING TUSSEN DE PARTIJEN WEERSPIEGELT VAN DE (BEKENDE EN ONBEKENDE) RISICO'S DIE IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST KUNNEN BESTAAN, DAT EEN DERGELIJKE VRIJWILLIGE RISICO DE ECONOMISCHE OF ANDERE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST ZIJN ONDERHANDELD EN OVEREENGEKOMEN DOOR DE PARTIJEN IN VERTROUWEN OP DERGELIJKE VRIJWILLIGE RISICOTOEWIJZING. IN IEDER GEVAL IS DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF ONDER ENIGE BEPALING VAN DEZE OVEREENKOMST IN HET TOTALE GEVAL BEPERKT TOT EEN TOTAAL VAN NIET MEER DAN TIEN DOLLARS ($10.00). OMDAT SOMMIGE STATEN EN JURISDICTIES DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING.

7. De rol van het bedrijf als online serviceprovider.

7.1 Adverteerder gaat ermee akkoord dat Adverteerder de maker en producent is van zijn Content en is solely verantwoordelijk voor elke Content die is geplaatst op een of meer van de verkooppunten op het bedrijfsnetwerk, en alle verplichtingen accepteert die verband houden met de Contzoals elders in deze Overeenkomst beschreven.

7.2 De partijen erkennen en stemmen ermee in dat Bedrijf optreedt als communicatiefacilitator voor zijn externe adverteerders en/of gebruikers. Het bedrijf produceert, ontwerpt of levert geen conten aan zijn adverteerders. Als zodanig erkennen de partijen en stemmen ermee in dat het Bedrijf wordt beschouwd als een Online Service Provider (“OSP”) en ook als een Interactieve Computerservice. Niets contained hieronder zal worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van rechten in dit opzicht. Adverteerder zal de toepasselijke kennisgevingsprocedures op de hoogte stellen en deze naleven en ermee instemmen dat het Bedrijf zal beschikken over en volledig zal profiteren van de toepasselijke veilige havenbepalingen, samen met de immuniteit, aansprakelijkheidsbeperkingen, barmhartige Samaritaanverdediging en andere bepalingen met betrekking tot providers en gebruikers van Interactive Computer Services uiteengezet in de toepasselijke wetgeving, en alle soortgelijke kennisgevingen en andere bepalingen die de aansprakelijkheid van OSP's en providers of gebruikers van Interactive Computer Services beperken of anderszins isoleren in overeenstemming met de wetten van enige jurisdictie die van toepassing kunnen zijn waarin Adverteerder of de gevolmachtigden van Adverteerder ervoor kiezen om een ​​claim in te dienen tegen de Bedrijfsgroep of de rechtverkrijgenden of sublicentiehouders van de hieronder aan het Bedrijf verleende rechten.

7.3 Adverteerder erkent zijn verantwoordelijkheid om te voorkomen dat minderjarigen onder zijn hoede toegang krijgen tot schadelijk of ongepast materiaal. Adverteerder stemt ermee in minderjarigen niet toe te staan ​​dergelijke conten Adverteerder stemt ermee in om verantwoorde maatregelen te nemen om dit te voorkomen. Er zijn tal van commerciële online veiligheidsfilters beschikbaar die gebruikers kunnen helpen de toegang van minderjarigen tot schadelijk of ongepast materiaal te beperken. Adverteerder wordt hierbij geïnformeerd dat hij dergelijke diensten kan onderzoeken op websites zoals: https://www.fosi.org/good-digital-parenting/ , https://www.rtalabel.org/ https://www.parentalguidance.org, onder andere. Houd er rekening mee dat het Bedrijf geen verklaring of garantie geeft met betrekking tot de producten of diensten waarnaar op dergelijke sites wordt verwezen, en dat het Bedrijf de Adverteerder aanbeveelt de nodige zorgvuldigheid te betrachten voordat hij een online filter aanschaft of installeert. Adverteerder stemt ermee in bepaalde stappen te ondernemen om te voorkomen dat minderjarigen conttoegang tot het Bedrijfsnetwerk als de computer of het mobiele apparaat van de Adverteerder toegankelijk is voor een minderjarige. Ten slotte stemt de Adverteerder ermee in dat als het een ouder of voogd van een minderjarig kind is, het de verantwoordelijkheid van de Adverteerder is, en niet die van het Bedrijf, om leeftijdsgebonden content op het bedrijfsnetwerk wordt weergegeven of geopend door de kinderen of afdelingen van de adverteerder.

7.4 Adverteerder erkent en begrijpt dat Bedrijf optreedt als aanbieder van een Interactieve Computerservice. Het bedrijf is dus immuun voor en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor claims die voortvloeien uit de publicatie of verzending van de Contvan Adverteerders en derden. Bedrijf maakt dergelijke c . niet aanonten is niet verantwoordelijk voor de publicatie van opmerkingen of mededelingen van derden die aantoonbaar kunnen leiden tot actie onder de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de publicatie van materiaal dat als lasterlijk of schendend kan worden beschouwd van privacy- of publiciteitsrechten. Houd er rekening mee dat de wet het Bedrijf toestaat om elke contbeledigend, lasterlijk, obsceen of anderszins in strijd met het bedrijfsbeleid wordt bevonden, zonder dat dit gevolgen heeft voor de status van het bedrijf als aanbieder van een interactieve computerservice.

8. Publicatienormen

8.1 Het bedrijf publiceert nooit advertenties content voor, noch accepteert reclame contvan een persoon onder de 18 jaar.

Het Bedrijf publiceert nooit afbeeldingen of video's van een Adverteerder die zijn gemaakt vóór de 18e verjaardag van de Adverteerder.

Het Bedrijf staat nooit toe dat een Adverteerder adverteert, suggereert of insinueert dat deze jonger is dan 18 jaar (zelfs als het Bedrijf bewijs heeft dat de adverteerder daadwerkelijk ten minste 18 jaar oud is).

Adverteerders mogen zichzelf niet op de markt brengen met bijvoeglijke naamwoorden die kunnen worden gebruikt om een ​​persoon onder de 18 jaar te beschrijven.

8.2 Het Bedrijf is geen maker of eigenaar van deze derde partij content en suggereert of verstrekt geen contenten aan 3e partijen. Het bedrijf handhaaft de intellectuele eigendomsrechten van adverteerders niet, aangezien adverteerders de volledige rechten en eigendom van de c . behoudenontdie ze verstrekken, behalve een beperkte licentie die via de Adverteerdersovereenkomst aan het Bedrijf is verleend om hun content.  

Het bedrijf is gewoon een uitgever en niet acontent aanbieder. Ingediend materiaal dat voldoet aan onze publicatienormen en kwaliteitsborgingsvereisten, wordt gepubliceerd zonder de inbreng van het personeel van het bedrijf.

Het bedrijf zal geen tekst publiceren die als seksueel suggestief of expliciet zou worden beschouwd of die: solicits of kan verkeerd worden opgevat als solhet plegen van of deelnemen aan onwettig gedrag of gedrag.  

Het bedrijf houdt zich aan de Amerikaanse wetgeving; uw advertentielocatie bepaalt niet welke wetten van toepassing zijn op uw advertentie.

Het Bedrijf zal geen tekst publiceren die discriminerend, beledigend of anderszins ongepast is.

Het bedrijf zal geen tekst publiceren die de auteursrechten, handelsmerken of intellectuele eigendomsrechten van een ander bedrijf, product, persoon of dienst in de volwassen industrie schendt.

Adverteerders mogen geen referentie of link, hyperlink of URL plaatsen naar websites van derden.

Adverteerders kunnen geen bedreigingen voor andere Adverteerders of Kijkers plaatsen.

Alle tekst op advertenties moet in het Engels worden ingediend en gepubliceerd.

Het Bedrijf verlangt van Adverteerders dat ze hun tekst precies zo indienen als ze willen dat deze op hun advertentie wordt weergegeven.  

DE ACCOUNT VAN DE ADVERTEERDER WORDT GESLOTEN INDIEN ZIJ TEKST INDIENEN DIE DE ONS WET EN/OF SOLICITS ILLEGALE DIENSTEN.

8.3 Het bedrijf zal geen afbeeldingen publiceren die verkeerd kunnen worden opgevat als: solhet plegen van of deelnemen aan onwettig gedrag of gedrag.

Afbeeldingen die watermerken met links, hyperlinks of URL's bevatten, kunnen niet worden gepubliceerd.

Het Bedrijf zal geen afbeeldingen publiceren die erop wijzen, suggereren of verkeerd zouden kunnen worden opgevat als suggererend dat de Adverteerder jonger is dan 18 jaar.

Het Bedrijf zal geen afbeeldingen van een adverteerder publiceren die zijn gemaakt voordat de adverteerder ten minste 18 jaar oud was.

Het bedrijf zal geen afbeeldingen publiceren die discriminerend, aanstootgevend of anderszins ongepast zijn.

Het bedrijf zal geen afbeeldingen publiceren die onder Titel 18, United States Code Section 2257 vallen.

Het bedrijf eist van adverteerders dat ze hun afbeeldingen indienen op precies de manier waarop ze willen dat ze op hun advertentie worden weergegeven.

8.4 Het bedrijf publiceert geen video's die als seksueel suggestief of expliciet worden beschouwd of die solicits of kan verkeerd worden opgevat als solhet plegen van of deelnemen aan onwettig gedrag of gedrag.

Het bedrijf zal geen video publiceren die langer is dan 3 minuten.

Het bedrijf zal geen video publiceren die discriminerend, aanstootgevend of anderszins ongepast is.

Het bedrijf zal geen video publiceren die zou vallen onder Titel 18 United States Code Section 2257.

Het beleid van het bedrijf voor het publiceren van video's is in overeenstemming met het beleid van het bedrijf voor het publiceren van foto's.

9. Documenten

9.1 Indien er om welke reden dan ook twijfel bestaat dat de Adverteerder ouder is dan 18 jaar (uiterlijk van de lichaamskenmerken van de Adverteerder, tekst die stelt of verwijst naar het feit dat de Adverteerder mogelijk jong is, enz.), kan van de Adverteerder worden verlangd dat een onscherp, niet bijgesneden of anderszins onbelemmerd gezichtsbeeld.

9.2 Adverteerders hebben de mogelijkheid om RubPage lid dat alleen een label is.

 

10. Diverse bepalingen.

10.1 Alle Conte en andere informatie die door Adverteerder aan Bedrijf wordt verstrekt, wordt door partijen geacht voor geen enkel doel vertrouwelijk te zijn. Niettegenstaande iets aan de contin deze Overeenkomst, kan het Bedrijf, in zijn sole discretie, reageren op redelijke verzoeken om informatie over Adverteerder, dieether formeel of informeel. Het Bedrijf is niet verplicht zich te verzetten tegen of bezwaar te maken tegen dergelijke verzoeken, of Adverteerder op de hoogte te stellen van dergelijke verzoeken, voordat responsieve informatie wordt verstrekt.

10.2 Elke partij erkent en stemt ermee in dat zij deze Overeenkomst volledig heeft gelezen en begrepen en de gelegenheid heeft gehad om voorafgaand aan de aanvaarding een juridisch adviseur van haar keuze in te schakelen. Deze overeenkomst contomvat de volledige overeenkomst tussen Adverteerder en Bedrijf met betrekking tot het onderwerp dat hieronder wordt behandeld. Deze Overeenkomst vervangt alle eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken, geschriften en verklaringen en kan alleen worden gewijzigd na kennisgeving door het Bedrijf. Deze overeenkomst is bindend voor en komt ten goede aan de partijen bij deze overeenkomst en hun respectieve erfgenamen, persoonlijke vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden. Hoewel deze Overeenkomst door Bedrijf kan worden overgedragen of toegewezen, mag deze niet worden overgedragen of toegewezen door Adverteerder.

10.3 Adverteerder stemt ermee in dat in het geval een of meer van de bepalingen contin deze Overeenkomst om welke reden dan ook als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden beschouwd, zal een dergelijke ongeldigheid, onwettigheid of onafdwingbaarheid geen enkele andere bepaling hiervan beïnvloeden, en deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd alsof een dergelijke ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling (s) was nooit opgenomen.

10.4 Adverteerder stemt ermee in dat deze Overeenkomst voor constructieve doeleinden wordt geacht te zijn opgesteld door zowel Adverteerder als Bedrijf. Alle dubbelzinnigheden en/of inconsistenties mogen niet worden uitgelegd in het voordeel van of tegen een van beide partijen.

10.5 Adverteerder stemt ermee in dat in elke juridische actie die voortvloeit uit deze Overeenkomst, de winnende partij recht heeft op redelijke advocatenhonoraria en -kosten, inclusief advocaatkosten in beroep.

10.6 De partijen komen overeen dat deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Zwitserland. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties van Conthandelsovereenkomsten voor de Internationale Verkoop van Goederen is uitdrukkelijk uitgesloten. Als er een geschil is tussen de partijen dat voortvloeit uit of anderszins verband houdt met deze Overeenkomst, zullen de partijen elkaar ontmoeten en te goeder trouw onderhandelen om te proberen opnieuwsolhet geschil. Als partijen er niet in slagen omsolve het geschil door middel van directe of informele onderhandelingen, dan als de partijen solemethod van resolBij een dergelijk geschil zal het geschil definitief worden beslecht volgens de Arbitrageregels van de Kamer van Koophandel van Zürich door één arbiter, deskundig op het gebied van internet- en e-commercegeschillen, aangesteld in overeenstemming met genoemde regels. De procedure zal plaatsvinden in Zürich en zal worden gehouden in de Engelse taal, met uitzondering van alleen vorderingen waarvoor een voorlopige voorziening is aangevraagd en die moeten worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank in Zürich.

De arbiter is niet bevoegd om een ​​punitieve of exemplarische schadevergoeding toe te kennen; een class action certificeren; eventuele partijen toevoegen; de bepalingen van deze Overeenkomst wijzigen of negeren; en is gebonden aan de geldende en toepasselijke wetgeving. De arbiter moet een lid van een goede reputatie zijn en de eed van neutraliteit kunnen ondertekenen. De arbiter zal binnen dertig (30) dagen na de afsluiting van de arbitrageprocedure een schriftelijk advies uitbrengen waarin alle materiële feiten worden uiteengezet, evenals de basis van zijn of haar beslissing. De beslissing of toekenning van de arbiter is definitief en bindend voor de partijen. Elke arbitrale uitspraak kan worden ingediend als een vonnis of bevel in een bevoegde rechtbank. DE PARTIJEN ZIEN HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE RECHTEN DIE ZIJ MOGELIJK HEBBEN OM TE PROEFEN MET BETREKKING TOT ARBITRALE CLAIMS.

10.7 Geen enkele verklaring van afstand door een van de partijen van enig verzuim zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van eerdere of latere verzuim van dezelfde of andere bepalingen van deze Overeenkomst.

10.8 Behalve de verplichting van de Adverteerder om vergoedingen te betalen wanneer deze verschuldigd zijn, kan geen van beide partijen aansprakelijk worden gesteld voor, of zal worden beschouwd als in strijd met of in gebreke blijven in het kader van deze Overeenkomst vanwege enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering zoals vereist door deze Overeenkomst als gevolg van alle oorzaken of omstandigheden die buiten het redelijke van een dergelijke partij liggenontrol en dat een dergelijke partij niet in staat is te overwinnen door het uitoefenen van commercieel redelijke toewijding, inclusief, maar niet beperkt tot, overmacht; oorlog, oproer, embargo's, daden van burgerlijke of militaire autoriteit, of terrorisme; brand, overstroming, aardbevingen, orkanen, tropische stormen of andere natuurrampen; vezel bezuinigingen; stakingen of tekorten in transport, faciliteiten, brandstof, energie, arbeid of materialen; storing van de telecommunicatie- of informatiediensteninfrastructuur; hacking, inbreuk op de gegevensbeveiliging, SPAM, netcongestie of een storing van een computer, server of software. Als zich een geval van overmacht voordoet, zal de betrokken partij de andere partij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen en commercieel redelijke inspanningen leveren om de impact van de gebeurtenis te minimaliseren.

10.9 De relatie tussen Bedrijf en Adverteerder onder deze Overeenkomst is die van onafhankelijke contpartners en zullen geen partner, franchisegever, franchisenemer, makelaar, werknemer, bediende, agent of vertegenwoordiger van de ander zijn, voor welk doel dan ook. Geen enkele partij krijgt enig recht of gezag om enige verplichting of verantwoordelijkheid op zich te nemen of te creëren, expliciet of impliciet, namens of in naam van een andere partij of om een ​​ander te binden op welke manier dan ook buiten de verplichtingen die door deze Overeenkomst worden gecreëerd .

10.10 Elke partij heeft het recht om deze Overeenkomst om dringende reden te beëindigen, gebaseerd op schending van deze Overeenkomst, onmiddellijk na schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Elke partij kan deze Overeenkomst zonder opgaaf van redenen beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van tien (10) dagen aan de andere partij. Elke annulering door een Adverteerder resulteert echter in alle door de Adverteerder verstrekte Content wordt verwijderd van de openbare sites van het bedrijfsnetwerk, onder voorbehoud van bewaring voor archivering, contfeitelijke of wettelijke doeleinden in overeenstemming met sectie 3.5. geen contdoor Adverteerder verstrekte informatie worden bij beëindiging geretourneerd. In het geval van beëindiging door de Adverteerder, of beëindiging door Bedrijf om dringende reden, zullen geen betalingen worden geretourneerd of terugbetaald. Anders dan hieronder bepaald, eindigt de relatie van de partijen bij beëindiging.

10.11 Alle kennisgevingen (bijv. onder Sectie 3.5 of Sectie 8.10) aan het Bedrijf hieronder moeten naar het Bedrijf worden verzonden via het volgende formulier: https://t.me/RubPage en in de Chat-sectie moet u de aandacht vestigen op "Juridisch".

10.12 Voor alle duidelijkheid, voor zover een schadeloosstelling of vrijstelling wordt verstrekt ten gunste van of ten behoeve van het Bedrijf, zal een dergelijke vrijwaring of vrijwaring zich uitstrekken tot de agenten, gelieerde ondernemingen, werknemers, functionarissen, directeuren, aandeelhouders, advocaten, verkopers van het Bedrijf, contractoren, voorgangers, opvolgers en rechtverkrijgenden.

10.13 Secties 1, 2.1-2.4, 2.6-2.12, 2.14, 3.2-3.8 en Secties 4 tot en met 10, alle verklaringen, garanties en vrijwaringsverplichtingen van Adverteerder, en alle secties die door hun aard zouden blijven voortbestaan, blijven ook na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst om welke reden dan ook.

Belangrijk!

Niettegenstaande iets aan de contin deze Overeenkomst of elders, behoudt het Bedrijf zich altijd het recht voor om in zijn sole discretie om ID's aan te vragen, foto's op te vragen voor verificatiedoeleinden, de leeftijd van de adverteerders te verifiëren, de leeftijd van de adverteerders te verifiëren die op foto's stonden op het moment dat de foto's werden genomen, afwijzen Contwijzigen, prijzen en/of het prijsmodel wijzigen en/of advertentiecategorieën en -beleid met betrekking tot dergelijke categorieën wijzigen en daarnaast een of alle gegevens en informatie van de adverteerder verkopen, overdragen of toewijzen, inclusief, maar niet beperkt tot persoonlijk identificeerbare informatie zoals deze term ruim is geïnterpreteerd en gedefinieerd (hierna “PII”) en/of deze aan een derde en alle voorgangers, opvolgers en rechtverkrijgenden verstrekken in geval van faillissement, curatele of insolof als Bedrijf of alle of vrijwel alle activa van het Bedrijf worden verworven in een verkoop, fusie of andere reorganisatie van het Bedrijf in overeenstemming met deze Overeenkomst - deze machtiging en toestemming blijven bestaan ​​na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst. Voor zover Adverteerder niet akkoord gaat met wijzigingen in de prijsstelling of het prijsmodel of service-opties, kan Adverteerder deze Overeenkomst beëindigen en geen toekomstige advertenties plaatsen.

DAAROP gaan de partijen hierbij akkoord met de hierboven uiteengezette voorwaarden.

/s/ Bedrijf

/s/ Adverteerder