Kennisgeving van beweerde inbreuk

De SITE respecteert het intellectuele eigendom van anderen en we vragen onze gebruikers hetzelfde te doen. We nemen vrijwillig de Digital Millennium Copyright Act van de Verenigde Staten in acht en leven deze na. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, of als uw intellectuele eigendomsrechten op een andere manier zijn geschonden, verstrekt u de aangewezen Copyright Agent van de SITE de volgende informatie:
  1. een elektrischetronic of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsbelang;
  2. beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom waarop volgens u inbreuk is gemaakt;
  3. een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt zich op de SITE bevindt;
  4. uw adres en telefoonnummer;
  5. een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet; en
  6. een verklaring van u, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw Kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendom bent of gemachtigd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendom op te treden.

Stuur alstublieft uw ingevulde Formulier voor DMCA-inbreuk pdf-formulier HIER.